paginakop3b

Privacy polici

Lancier International BV - privacy policy

Lancier International BV respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Lancier International BV gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en medewerkers en houdt zich – zonder uitzondering – aan de wettelijke voorschriften op dit gebied. Lancier International BV gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Lancier International BV met betrekking tot het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens door Lancier International BV, zoals dat geldt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die geldt vanaf 25 mei 2018.

Wat is en wat doet Lancier International BV ?

Lancier International BV (hierna te noemen Lancier), gevestigd aan de Vosboerweg 22, 7556 BS te Hengelo (OV) is een grossier/ editeur van meubelstoffen. Lancier koopt stoffen in bij weverijen, grossiers en editeurs in binnen- en buitenland en verkoopt deze aan bedrijven en instellingen, maar niet aan particulieren direct. Deze stoffen worden verzameld in het magazijn van Lancier en worden van daaruit naar de klanten gestuurd. In enkele gevallen worden de stoffen direct vanuit de leverancier naar de klant gestuurd, maar slechts op diens verzoek.

Welke gegevens heeft Lancier van haar klanten of leveranciers?

Lancier werkt slechts op basis van business-to-business en werkt niet met/ levert en factureert niet aan privé-personen.

Van klanten en leveranciers heeft Lancier de volgende gegevens:

- Naam bedrijf
- Factuur- en/of leveradres
- Naam van de verantwoordelijke medewerker of eigenaar
- Contactpersoon of -personen zoals door klant is/ zijn opgegeven
- Bankrekeningnummer
- BTW nummer
- KvK nummer

Wat doet Lancier met deze gegevens ?

Lancier gebruikt de gegevens van haar klanten uitsluitend voor zakelijke doeleinden die spelen tussen Lancier en klant. Het zijn de minimale gegevens voor doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Grondslag is de overeengekomen opdracht.

Doeleinden:

- administratieve doeleinden
- communicatie over de opdracht en/ of uitnodigingen
- het uitvoering geven aan of het afgeven van een opdracht

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden door Lancier gebruikt om de klanten te informeren over nieuws vanuit Lancier. Er is op de website van Lancier geen mogelijkheid om zich in of uit te schrijven voor een nieuwsbrief. De klant kan aangeven bij Lancier of hij ja dan nee nog een nieuwsbrief wenst te ontvangen. Zo nee, dan wordt hij van de adreslijst afgehaald.

Aan wie verstrekt Lancier gegevens ?

Lancier geeft nimmer de gegevens door aan partijen met wie het geen verwerkersovereenkomst heeft. Met partijen met Lancier wel een overeenkomst heeft maakt het afspraken omtrent de beveiliging van de persoonsgegevens. Lancier verstrekt geen persoonsgegevens, tenzij dit nodig is in het kader van wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld een gerechterlijk onderzoek. Of indien degene van wie Lancier de persoonsgegevens heeft daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Lancier behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van een deel van of een deel van de activiteiten van Lancier, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Lancier zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen en uw gegevens te beschermen.

Hoe beschermt Lancier uw persoonsgegevens ?

Lancier draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten te sluiten met haar data-, systeem en mailverkeerbeheerders. Lancier bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten en opdrachten.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd ?

Indien Lancier mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken ?

Als u vragen of verzoeken heeft over dit privacybeleid, dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende telefoonnummer : 074 2916899

Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Overijssel.

m7

LANCIER INTERNATIONAL BV - Kariboelaan